ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿಯಂದು ಶ್ರೀ ಅಮ್ಮಾಜಿ ವೀರನಾಗಮ್ಮ ದೇವಿ ಹಾಗು ಅವರ ಮಾವನವರದ ಶ್ರೀ ವೀರಕ್ಯಾತರಾಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಮಹೊತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.


 
ಮನೆ     |     ಇತಿಹಾಸ     |     ಸಮಿತಿ     |     ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ     |     ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ     |     ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು     |     ಚಿತ್ರ ಮಂಟಪ     |     ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
© ೨೦೧೪ ಶ್ರೀ ಅಮ್ಮಾಜಿ ವೀರನಾಗಮ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಹಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.