ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಶ್ರೀ ಅಮ್ಮಾಜಿ ವೀರನಾಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ,
ವಡ್ಡಗೆರೆ,
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು,
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ.


 
ಮನೆ     |     ಇತಿಹಾಸ     |     ಸಮಿತಿ     |     ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ     |     ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ     |     ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು     |     ಚಿತ್ರ ಮಂಟಪ     |     ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
© ೨೦೧೪ ಶ್ರೀ ಅಮ್ಮಾಜಿ ವೀರನಾಗಮ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಹಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.